Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 74 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CỔNG THÔNG TIN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG DỰA ONTOLOGY

Phạm Huy Giang, Tạ Tuấn Anh, Đặng Văn Chuyết

Tóm tắt


250mm

 

Nội dung của bài báo đề cập đến một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng một cổng thông tin giáo dục dựa trên nguyên tắc của một mạng xã hội. Trong đó cộng đồng người sử dụng đóng vai trò hạt nhân, cung cấp các nguồn tài nguyên cũng như tri thức được chia sẻ. Nhằm tăng khả năng suy diễn ngữ nghĩa và tính mở rộng, hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng của công nghệ Web ngữ nghĩa với ontology với 3 mục tiêu: (i) mô hình hóa tri thức để chia sẻ trong cộng đồng; (ii) hỗ trợ tìm kiếm theo ngữ nghĩa các tài nguyên học tập; (iii) mô hình hóa một mạng xã hội người sử dụng trong cộng đồng.


Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980