Chi tiết về Tác giả

Ba, Trần Thị

  • S. 4 (2014) - Bài viết
    Kết quả dự án xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá an toàn không cần đất qui mô hộ gia đình
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X