Chi tiết về Tác giả

Xuân, Trương Vĩnh Học viện Chính trị - Hành chính KV 4

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    Phát huy vai trò của vị trí địa lý, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X