Chi tiết về Tác giả

Bình, Phạm Phú Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà NẵngTạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X