Chi tiết về Tác giả

Dương, Hà Thị Thuỳ

  • S. 4 (2014) - Bài viết
    Phát triển CNSH phục vụ sản xuất hàng hoá nông nghiệp xuất khẩu và BVMT bền vững ở một số tỉnh ĐBSCL
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X