Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của thành phố Cần Thơ: Hiện trạng và định hướng đến năm 2020

Trần Thanh Bé, Trần Thế Như Hiệp, Trần Tố Loan, Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Tóm tắt


Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới theo hướng tái cơ cấu, tăng sức cạnh tranh;  thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW  của Bộ Chính trị, nhiệm vụ đặt ra cho KH&CN của thành phố Cần Thơ (TP. Cần Thơ) là tập trung giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH của địa phương (Bộ Chính trị, 2012). Phát triển KH&CN trên địa bàn TP. Cần Thơ thời gian qua, được cụ thể hóa bằng Chương trình phát triển KH&CN TPCT giai đoạn 2006-2010  và tầm  nhìn đến năm 2020, về cơ bản đã  hoàn thành  các mục  tiêu đặt  ra. Tuy nhiên,  trong bối cảnh thành phố có sự điều chỉnh đối với quy hoạch chung, quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch sử dụng đất, và các quy hoạch ngành,.. hướng đến tăng trưởng bền vững đòi hỏi phát triển KH&CN cũng phải được điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X